اس ام اس,ترول خفن ,مشکلات جنسی,ترول فارسی,ترول سیاسی,ترول جدید,پیج مشکلات جنسی,مشکلات جنسی طنز
مشکلات جنسی ﺁﻟﺖ ,ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻟﺖ
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 16:40 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

 

ﺳﻮﺍﻟﻢ ﺩﺭﻣﻮﺭﺩ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻟﺖ ﻫﺴﺖ ﭼﯿﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﯼ ﺩﺍﺭﻩ?ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ ﺳﺮﯾﻊ ﺝ ﺑﺪﯾﺪ.
---------


1-ﺭﻭﺯﯼ سه ﺑﺎﺭ ﺑﮕﻮ ﺩﻭﺩﻭﻟﻪ ﻣنه ﻣﺎﺷﺎﺍﻟﻪ ﺑﺰﺭﮒ مﯿﺸﻪ ﺍﯾﺸﺎﺍﻟﻪ...ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻌﺪﯼ ﻟﻄﻔﺎ
2-مﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻋﺼﺎﺭﻩ ﮐﯿﺮﺧﺮ
3-ﺩﯾﻮﺱ ﺩﻭﺩﻭﻟﻪ ﻟﻮﺑﯿﺎ ﺳﺤﺮﺁﻣﯿﺰ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ
4-ﮔﺮﺩﻭ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﭼﭗ ﺧﺮ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﭘﺸﻢ ﮐﺮﻭﮐﺪﯾﻞ دو ﺟﻨﺴﻪ ﻫﻨﺪﯼ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﮐﻤﺮ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﭗ ﻣﯿﺰﯾﺴﺘﻨﺪ ﻣﯿﮑﺲ ﮐﻦ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺨﻮﺭ ﻭ ﺑﻤﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﯽ
5-بﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺁﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻦ : ﻫﻠﯿﻠﻪ ﻭ ﻣﻠﯿﻠﻪ ﭘﺸﻢ ﮐﺲ ﺟﻤﯿﻠﻪ.ﺩﺳﺘﻪ ﻣﯿﺦ ﻃﻮﯾﻠﻪ ﻧﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺩﻡ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻮﻧﺘﻮ ﯾﮑﻢ ﺧﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺳﻪ ﻭﺟﺒﻮ ﻧﯿﻢ ﺗﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﯿﺮﺗﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ
6-ﭘﺮﯾﻞ ﺑﺰﻥ بﻬﺶ(پریل ﺑﺎﻗﺪﺭﺕ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ)
7-بﺰﺍﺭﺵ ﺗﻮ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﮐﺶ ﻣﯿﺎﺩ
8-عزیزی ک پستو خوندی و خوشت اومد و لایک نکردی...اون قلب پایینو ی بار تاچ کن

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


پیج مشکلات جنسی,شعر طنز مشکلات جنسی
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 16:30 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

کارگر در زیر کار و دخترک در زیر یار / هردو مینالند اما این کجا و آن کجا

یک منار در اصفهان و یک منار زیر پتو / هر دو جنبانند اما این کجا و آن کجا

دختر دروازه غار و دختر دریا کنار /  هردو عریانند اما این کجا و آن کجا

نو عروس در تخت و حجله، جنگجو در کاروزار / هردو خونینند اما این کجا و آن کجا

بند تنبان زری و کرست زی زی خانوم / هردو چسبانند اما این کجا و آن کجا

نیزه داران در مصاف و بیضه داران در لحاف / هردو در رزمند اما این کجا و آن کجا

خشت سازان در بیابان، عشقبازان در اتاق / هر دو میمالند اما این کجا و آن کجا

چرخ و دنده زیر ماشین، مرد و زن زیر لحاف / هر دو در گیرند اما این کجا و آن کجا

محلقا با ماتیکش و مش حسن با ماله اش / هردو میمالند اما این کجا و آن کجا

بوسه های دلبر و نقل و نبات و باقلوا / هردو شیرینند اما این کجا و آن کجا

دانه فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه / هردو جانسوزند اما این کجا و آن کجا

کرست تنگ شهین و چکمه شمر لعین / هردو از چرمند اما این کجا و آن کجا


سینه دوشیزگانو بیضه مردان پیر هردو لرزانن اما این کجا ان کجاپیج مشکلات جنسی,ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺎﯾﺰ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 16:24 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺳﺎﯾﺰ ﺁﻟﺖ


ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ؟


---------
1-ﺟﺪﺍﻗﻞ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻪ .... ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺧﺮﻩ ﺩﯾﮕﻪ ...


2-ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻬﻤﻪ


3-ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﺵ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻟﺖ


4-مﺸﺘﺮﯼ ﻫﺴﺘﯽ؟ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺨﺮﯼ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺍﺫﯾﺖ ﮐﻨﯽ؟


5-ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺴﺘﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ


6-بﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﻩ . ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ؟


7-چﻘﺪ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻦ ؟


8-ﺍﮔﻪ ﺁﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎﺷﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ . ﺧﻂ ﮐﺸﺎ ﺑﺎﻻ!

 

 

 

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


پیج مشکلات جنسی,طنز مشکلات جنسی
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 16:19 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

به نظرتون چی کار می کنه؟

 

http://photos-d.ak.instagram.com/hphotos-ak-xfp1/t51.2885-15/10554235_1533498453535875_1880675948_n.jpg

 

 

 

 

موضوعات مرتبط: ترول، پیج مشکلات جنسی


ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﺩﺍﺭﻩ,پیج مشکلات جنسی
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 16:17 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

ﺳﻼﻡ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﭼﻪ ﻋﻮﺍﺭﺿﯽ ﺩﺍﺭﻩ


ﻟﻄﻔﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﯾﻦ ﺍﮔﻪ ﮐﺴﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨه
--------


1-ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮒ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺸه


2-ﭘﺴﺮﺍ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺳﻘﻂ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻮﺍﺭﺿﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ


3-ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﮔﺸﺎﺩ ﻣﯿﺸﯽ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺍﺩﺍ ﺗﻨﮕﺎﺭﻭ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﯼ


4-ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺳﺎﺑﻘﺸﻮ ﺩﺍﺭﻡ .ﺧﻮﺩﻡ ﺳﻘﻂ ﺷﺪﻡ. ﺩﺭﺩﻧﺎﮐﻪ. ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺗﺨﺲ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻡ


5-ﻫﺮﮐﯽ ﻣﺜﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺩﻭﺱ ﭘﺴﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﺎﺩ ﺳﻘﻂ ﮐﻨﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺍﺳﺮﺍﺋﯿﻞ


6-ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻘﻂ ﺑﭽﻪ ﭘﺮﺩﺕ ﭘﺎﺭﻩ
ﻣﯿﺸﻪ:-D

7-ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻧﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﺑﻮﺩﻩ


8-ﻣﺎﺩﺭ ﺑﭽﻪ ﮔﺎﻳﻴﺪﻩ ﻣﻴﺸﻪ


9-ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﯿﺎﺩ؟ XD :-D

10-ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﻫﺮ دو هفتﻪ ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﭘﺮﯾﻮﺩ ﺑﺸﯽ


11-ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺗﻦ ﺗﺎﮎ ﭘﺎﺕ ﺑﮑﻨﯽ

 

 

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


پیج مشکلات جنسی,طنز مشکلات جنسی
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 16:3 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 


سلام. من جدیدأ که آبم میاد سرده، دلیلش چیه؟ معمولأ باید گرم باشه.


و حالا کامنت های دوستان:

1- ترموستات تخمات ایراد داره

2- از پشت انگشت کن تو کونت به سمت راست بچرخون درجش میره بالا

3- این که خوبه! تابستون هر کی آبتو بخوره جیگرش حال میاد

4- خودت گرمش کن. فقط تند هم بزن ته نگیره

6- پول گازو دادی؟

7- زمستون ضد یخ بریز تخمات نترکه

8- بزار رو شمعک همیشه

9- احتمالأ دیگ بخار کیرت سوراخه

10- فلفل تند بکن تو کونت، نخوریا فقط بکن تو کونت

11- کیرت گارانتی داره؟

12- تن تاک استفاده کردی؟

13- فن کیرت یه سره شده.

14- از یارانه انصراف بده جوش میشه

 

 

 

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


ریشه نام های عربی,نام های ننگین عربی
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 15:58 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

تعصب عربی :
احمد شفیق ، شهروند عربستان سعودی در مدینه ، نام فرزندش را داریوش گذارد و با انتقاد شدید مقامات سعودی روبرو شد و فرزندش از حقوق شهروندی محروم گردید .
نا گفته نماند به دستور مقام قضائئ عربستان ، داریوش از تمام امتیازاتی که به یک شهروند عربستانی تعلق میگیرد محروم شده است و گفته اند در یک صورت داریوش شفیق از حقوق شهروندی برخوردار میشود که نام خود را تغییر ویک اسم عربی برای خود انتخاب کند ، زیرا اعراب از اینکه نام ایرانی برفرزندان خود بگذارند ننگ دارند و درعوض ما با افتخار اسامی عربی بر روی فرزندانمان میگذاریم .
معنی برخی از نامهای عربی و ایرانی .
تا به حال به معنی نام های عربی که ما ایرانی ها روی فرزندانمان می گذاریم اندیشیده اید ؟
خوب است که قبل از انتخاب نام , معنی آنرا بدانیم .
طبق آمار ثبت احوال ایران سالانه هزاران کودک ، غلامرضا ، غلام عباس ، غلامحسن ، غلامعلی و غلامحسین نامگزاری میشوند .
هرگز یک عرب را نمی بینید که اورا غلام بنامند !
اعراب معنی غلام را می دانند. غلام از ریشه غلم می آید که به معنای بهره وری جنسی است و غلام به پسربچه هایی می گفتند که اعراب از آن ها سوء استفاده جنسی میکردند و به غلط به ما گفته بودند که غلام یعنی نوکر. درصورتی که درزبان عربی نوکر را خادم می گویند. غلام و کنیز همسطح و همطرازند، از کنیزان وغلام بچه ها بهره جنسی می برده اند .
نام های دیگری چون کلب علی ، کلب حسین نیز رایج است ، کلب یعنی سگ و کلب علی یعنی سگ علی و کلب عباس یعنی سگ عباس .
ذبیح : چهارپایی که گردنش را بریده اند
عثمان : بچه مار
هاشم : نان فروش دوره گرد
صغری : حقیر
اصغر از همین خانواده و ازریشه صغرا است ، به معنای کوچکترین

 

 

 تو خواب جنب نشده
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 15:53 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

 

ﺳﻼﻡ 23 ﺳﺎﻟﻤﻪ،،ﭘﺴﺮ . ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ
ﺧﻮﺍﺏ ﺟﻨﻮﺏ ﻧﺸﺪﻡ ﻋﻠﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯿﻪ؟ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺟﻤﻢ ﻧﻪ ﺧﻮﺩ اﺭﺿﺎﯾﯽ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺳﮑﺲ ﺩﺍﺷﺘﻢ


---------
1-ﺭﺍﻫﺸﻮ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﻪ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﺑﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ.ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭ ﺷﻮﯾﺪ D-:


2-ﺟﻨﻮﺏ ﻧﻪ ﻭ ﺟﻨﺐ ﺑﯿﺴﻮﺍﺩ. ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺪﯼ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻌﺪﯼ ﻟﻄﻔﺎ


3-ﺣﺎﻻ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻠﺖ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻦ؟ ﺷﻤﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺑﮕﯽ ﺑﮑﭗ


4-ﮐﻮﻧﺖ ﭘﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻏﺮﺏ ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﺸﻢ . ﺑﺴﻮﺯ


5-ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺿﺎﻳﻲ ﻧﻤﻴﻜﺮﺩﻱ ﻭﻟﻲ ﺟﻖ ﻙ ﻣﻴﺰﺩﻱ


6-ﺷﻤﺎ ﻭﺍﺭﯾﮑﻮﺳﻞ ﺩﺍﺭﯼ ...ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﯿﻪ ﺍﺳﻤﺶ!ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ


7-ﺑﺸﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﺮﺕ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ .... ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺩﯾﮕﻪ ﻭﻗﺘﺸﻪ..ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮ ...


8-ﺗﻮ ﮐﻼً ﺍﺯ ﮐﯿﺮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﺮﺩﯼ ﮐﭙﮏ ﺯﺩﻩ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﻘﻀﺎﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ


9-ﯾﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﺰﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﻗﻄﻌﺶ ﮐﺮﺩﻥ

 

 

 

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


ﺁﻟﺘﻢ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭﻩ,پیج مشکلات جنسی جدید
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 15:43 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 

 

با ﺳﻼﻡ،

ﻟﻄﻔﺎ ﺍﺳﻤﻢ ﺫﮐﺮ ﻧﺸﻪ.ﭘﺴﺮﻡ، 21 ﺳﺎﻟﻤﻪ، ﯾﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺩﺍﺭﻡ، ﺍﻭﻧﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺻﺒﺤﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯿﺸﻢ، ﺁﻟﺘﻢ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﯿﺪﺍﺭﻩ؛ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺰﺩﯾﮏ 10ﺩﯾﻘﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭﻡ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﻮﻧﻢ، ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ
ﺍﻧﻘﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮﺩﻡ، ﺩﯾﺮ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺭﻡ، ﻟﻄﻔﺎ ﯾﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ !! ﻋﺎﯾﺎ ﺭﻩ ﺣﻠﯽﻫﺴﺖ ؟ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺯﻭﺩ ﺗﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻢ ؟


--------------
1-ﺧﻮﺏ ﺩﻩ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﭘﺎﺷﻮ ﮐﺴﺨﻞ


2-ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﮐﯿﺮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻧﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ


3-ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩﯾﺶ؟ ﺍﻟﮑﺴﯿﺲ ﻫﻢ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺩﯾﻮﺱ:/


4-ﻣﺜﮑﻪ ﺗﺎﺯﯼ ﺗﻐﯿﺮ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺩﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺁﭘﺸﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯼ


5-ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯿﺮﺕ ﻻﻻﯾﯽ ﺑﺨﻮﻥ


6-ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ زنﺪﮔﯿﺸﻮﻧﻮ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺩﻩ ﺩﯾﻘﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ


7-ﺑـﺎﺵ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐـﻦ ﺣـﺎﻻ ﮐـﻪ ﺯﻭﺩ ﺗﺮ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﻩ 2 ﺗـﺎ ﻧـﻮﻥ ﺑﮕﯿﺮﻩ


8-قﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺁﺏ ﺣﻞ ﮐـﻦ ﺑﺎﺵ ﺟﻖ ﺑـﺰﻥ


9-ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺮﻭ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺍﻭﻥ ﺑﻌﺪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺎﺩ

 

 

 

 

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﯾﺪ ﺑﺎﺳﻦ,طنز مشکلات جنسی
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 15:35 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 


ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﻣﯿﺸﻪﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﺍﯾﺪ ﺑﺎﺳﻦ ﺭﻭ ﺯﺩ؟

 

 


-------
1-ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﮐﻮﻥ ﺑﺪﯼ ؟؟؟؟؟؟؟؟
2-ﯾﻨﯽ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﻧﺰﺩﯾﺸﻮﻥ؟ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟؟ ﻋﻌﻌﻌﻌﻌﻖ S-:
3-ﺯﯾﺎﺩ ﺑﻮﺩ , ﻧﺨﻮﻧﺪﻡ!

4-ﺁﻫﻨﮕﺎﯼ ﺗﺘﻠﻮ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﭘﺸﻤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺮﯾﺰﻥ

5-ﻧﺎﻣﻮﺳﺎ ﺻﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺻﺐ ﻣﺸﮑﻠﺖ ﭘﺸﻤﻪ ﮐﻮﻧﻪ؟ |: ﺍﯾﻦ ﺩﻗﺪﻗﻪ ﺍﺱ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﯼ؟

6-ﺑﺮﻭ ٢٠ ﺳﺎﻝ ﮊﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﻚ ﻛﺎﺭ ﻛﻦ، ﺑﻌﺪﺵ ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺖ ﻧﺮﻡ ﺷﺪ، ﻣﻴﺘﻮﻧﻲ ﺑﭽﺮﺧﻲ ﺑﺰﻧﻴﺸﻮﻥ v:

7-ﺑﺎ ﺩﻗﺖ

8-ﻣﺎ ﺍﺻﻦ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺪﯾﺎﺍﺍﺍﺍ

9-ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺧﻠﻮﺹ ﻧﯿﺖ ﺑﮕﻮﺯﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ

10-ﺗﻮ ﺍﺳﯿﺪ ﺣﻤﻮﻡ ﮐﻦ ﯾﺎ ﻣﻮﻫﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮﻩ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺕ (=‏ 10-ﺑﺎﺳﻦ ﻭﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﻭﻟﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﮐﻮﻧﻮ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﺩ

11-ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺍﻳﻤﺎﻥ . ﺗﻘﻮﺍ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ

12-ﺑﺮﻭﺑﺎﺳﻦ ﮔﻔﺘﯿﻮ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻼﮐﻢ ... 13-ﻣﺎ ﺑﮕﯿﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﯼ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺪﯼ؟! 14-ﮐﺠﺎﺷﻮ ﺍﺧﻪ؟؟ ﺩﻣﻪ ﺳﻮﻻﺧﺶ ﯾﺎ ﺭﻭ ﮐﭙﻼﺵ؟؟ 15-ﺑﯿﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪﺍﺯﻡ

16-ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯿﮕﯽ ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺗﺒﺮ ﺑﺰﻧﯽ

17-خدایش واسه درست شدن یه پست زحمت زیادی میکشیم.با نظراتون بمون امید بدید.مرسی

 

موضوعات مرتبط: پیج مشکلات جنسی


پیج مشکلات جنسی,ﺟﻖ
چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393 ساعت 15:23 | نوشته ‌شده به دست Marijuana | ( )

 

 


پست منتخبه ها...تا ته بخون

 


سلام


20 ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﺯ 9ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺟﻖ ﺯﺩﻡ ﺷﺎﯾﺪﻡ 10 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﯾﺎﺩﻡ ﻧﯿﺴت(ﺍﻭﻧﻤﻮﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺩﻡ ﺟﻘﻮ ﺑﺮﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻡ‏)،ﺩﻭ3ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺸﻢ ﺑﻪ ﺣﺪﯼ ﻣﻌﺘﺎﺩﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﺸﺪ 10
ﺑﺎﺭ ﻣﯿﺰﺩﻡ‏(ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﮐﻮﺭﺩﻡ 14 ﺑﺎﺭﻩ‏).ﺳﻮﺍﻟﻪ ﺍﻭﻟﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺟﻖ ﺯﺩﻥ ﺭﻭ ﻣﻐﺰ ﺍﺛﺮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺩﺭﺳﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﮐﺮﺩﻡ(ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﯿﺰﻫﻮﺷﺎﻥ ﺩﺭﺱ ﻣﯿﺨﻮﻧﺪﻡ ﻭﻟﯽ ﺍﻻﻥ ﺗﻮ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﯾﻪ ﺭﯾﺎﺿﯿﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﭘﺎﺱ ﮐﻨﻢ‏)،ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻘﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟
ﺩﻭﻡ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺟﻨﺐ ﻧﺸﺪﻡ(ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻣﻮﻥ ﺑﺶ ﻧﺪﺍﺩﻡ‏)ﺍﻻﻥ ﯾﻪ 6 ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﺳﻮﻧﺪﻣﺶ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ،ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﮑﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻭﺿﻊ ﺭﻭﺣﯽ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮑﯿﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﺷﻪ؟ﺍﮔﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺮﻡ ﺟﻘﻤﻮ ﺑﺰﻧﻢ.
‏)ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻓﯿﮑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻣﺴﯿﺞ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﺳﻤﻤﻮ ﻧﺰﺍﺭﯼ)
-----------


1-ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﮕﻢ ﺟﻖ ﺑﺰﻧﯽ


2-ﺍﮔﻪ ﻣﺜﻼ ﺍز 10 ﺳﺎﮔﯽ ﺷﺮﻭﻉ ﮐردﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺟﻖ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺟﻖ 2 ﮔﺮﻡ ﺁﺏ ﺍﺯﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ
ﻣﻌﺎﺩﻝ 3650 ﮔﺮﻡ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 4 ﮐﯿﻠﻮ ﺁﺏ .....ﺣﺎﻻ ﺑﺒﯿﻦ ﺑﺎ 4 ﮐﯿﻠﻮ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﻮﻣﺪﻥ ..ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩﯼ .. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ ﻏﺰﻩ ...ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻠﻢ ﺑﺪﺗﺮﯼ (جواب منتخب)


3-ﺑـﺮﯾﻢ ﭘﯿﺞ ﺑﺰﻧﯿﻢ " ﻫﻤﻮﻥ ﭘﺴﺮﻩ ﮐـﻪ ﺭﻭﺯﯼ 14 ﺑـﺎﺭ ﺟﻖ ﻣﯿﺰﺩ "


4-ﺧﺪﺍ ﻗﻮﺕ ﭘﻔﯿﻮﺱ


5-تو ﮔﺎﻧﺪﯼ ﺟﻐﯽ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯽ !
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪﯼ
6-ﻣﺎﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﮔﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻡ ﺟﻘﻤﻮ ﺑﺰﻧﻢ ...
ﺍﻭﻣﺪﻩ ﯾﻪ ﺗﯿﺮﯼ ﺗﻮ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ
ﺑﺮﻭ ﺟﻘﺘﻮ ﺑﺰﻥ ﺩﻧﯿﺎ 2 ﺭﻭﺯ


7-ﺩﻫﻨﺖ ﺳﺮﻭﻳﺲ 9 ﺳﺎﻟﻜﻰ ﻛﻴﺮ ﺩﺭﺍﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ !?!!


8-ﺩﯾﻮﺱ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺟﻖ ﺯﺩﯼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﺩﻣﯿﻦ ﺑﮕﯽ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺑﺪﻩ ﺗﻮ ﮔﯿﻨﺲ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﻡ ﺗﺎ ﺍﻻﻥ ﭼﻄﻮﺭ ﺧﺎﯾﻪ ﻧﺴﻮﺯﻭﻧﺪﯼ
9-11942 ﺑﯿﺎ ﺩﺍﺩﺍﺵ ﺍﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺍﺧﺘﺮﺍﻋﺖ


10-ﺍﻻﻥ ﺁﻟﺘﺖ ﺷﺮﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﻧﻪ؟!
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻓﻢ ﺑﺰﻧﯽ ﺍﺭﺿﺎ ﻣﯿﺸﯽ


11-ﺑﺎﻫﻮﺷﺎ ﺗﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻭ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻥ ، ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻣﯿﺸﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﺴﺨﻞ ﻭ ﺟﻖ ﺭﻭ ﺗﻮ 10 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯿﮑﻨﻦ !!! ﻋﺎﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺣﻘﻤﻮﻥ ﻧﯿﺴﺖ ؟؟؟


12-اﺳﺘﺎﺩ ﺭﺍﺯ ﻣﻮﻗﻘﯿﺘﺘﻮﻥ ﭼﯿﻪ ؟


13-ﺷﻤﺎ ﺍﻭﻝ ﺟﻎ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺘﻮ ﭘﺎ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﯼ


14-ﺧﻮﺩﺕ ﻫﯿﭽﯽ ﺍﻭﻥ ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺎﺏ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ؟


15-ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺩﯾﺴﻮﻥ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﻕ ﺭﻭ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻘﺪ ﺧﻮﺷﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﯼ ﺟﻖ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﯾﺎﻫﻮﺷﻤﻮ ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﮐﺮﺩﻡ |:


16-ﺗﻮ ﭘﺪﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻬﺎ ﺑﻮﺩﯼ ﺍﻣﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﯼ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺧﺴﺘﻪ


17-ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻐﺰﺕ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﺯ ﮐﯿﺮﺕ ﭘﺎﺷﯿﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ


18-ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﮔﺎ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻧﺴﻞ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺟﺎﮐﺶ

 

 

 

موضوعات مرتبط: جک، پیج مشکلات جنسی


 
ديگر موارد